Danh bạ công ty

Danh bạ Công ty Thủy điện Đồng Nai

Địa chỉ: 254 Trần Phú - Lộc Sơn - Bảo Lộc - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.2478888    Fax: 0263.3726899

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ Điện thoại Email
I.  BAN GIÁM ĐỐC
1. Ông.Nguyễn Quang Vĩnh

Quyền Giám đốc

0965119141 vinhnq@evngenco1.vn
II.  PHÒNG HÀNH CHÍNH - LAO ĐỘNG( ĐT : 0263.2241988;  SĐT nội bộ: 63070)
1. Ông. Lê Văn Luận Trưởng phòng 0963119579 luanlv@evngenco1.vn
2. Ông. Võ Hữu Lực Phó Trưởng phòng 0978853120 lucvh.dna@evngenco1.vn
III. PHÒNG KỸ THUẬT - AN TOÀN ( ĐT : 0263.2223458;  SĐT nội bộ: 63051)
1. Ông. Hồ Sĩ Hưng Trưởng phòng 0983417412 hunghs@evngenco1.vn
2. Ông. Lê Xuân Tấn Phó Trưởng phòng 0328780172 tanlx@evngenco1.vn
3. Ông. Nguyễn Cảnh Công Phó Trưởng phòng 0989551852 congnc@evngenco1.vn
3. Ông. Nguyễn Hữu Có Phó Trưởng phòng 0983990743 conh.dna@evngenco1.vn
4. Ông. Nguyễn Văn Phúc KS An toàn 0359478654 phucnv.dna@evngenco1.vn
IV. PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN (ĐT : 0263.2223448;  SĐT nội bộ: 63058)
1. Bà. Nguyễn Trần Hồng Vân Trưởng phòng 0907938968 vannth.dna@evngenco1.vn
V.  PHÒNG KẾ HOẠCH VẬT TƯ ( ĐT : 0263.2223468;  SĐT nội bộ: 63085)
1. Ông. Văn Thiên Triều Trưởng phòng 0986645119 trieuvt@evngenco1.vn
2. Bà. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Phó Trưởng phòng 0913934064 hanhntn@evngenco1.vn
VI. PHÂN XƯỞNG SỮA CHỮA (ĐT : 0263.2223478;  SĐT nội bộ: 63099)
1. Ông. Nguyễn Văn Chính Quản đốc 0978019192 chinhnv@evngenco1.vn
2. Ông. Phan Phú Phó Quản đốc 0987414042 phanphu@evngenco1.vn
3. Ông. Nguyễn Văn Cảnh Phó Quản đốc 0984922172 canhnv.dna@evngenco1.vn
VII. PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH.
1. Ông. Nguyễn Anh Tuấn Quản đốc 0973798282 tuanna.dna@evngenco1.vn
2. Ông. Nguyễn Hữu Thịnh Phó Quản đốc 0977020083 thinhnh.dna@evngenco1.vn
3. Phòng ĐKTT Đồng Nai 3 Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 0261.2219565 pxvh.dna3@evngenco1.vn
4. Ông. Hồ Hồng Quân Phó Quản đốc 0983972939 quanhh.dna@evngenco1.vn
5. Phòng ĐKTT Đồng Nai 4 Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4 0263.6273488
0261.3540668
pxvh.dna4@evngenco1.vn