Bài ca truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Bài ca truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Tác phẩm: Bản tình ca ngành Điện

Tác giả: Nhạc sĩ Đào Hữu Thi

Tập đoàn Điện lực Việt Nam giữ quyền sở hữu, toàn bộ quyền tài sản, quyền khai thác tất cả các lợi ích từ tác phẩm Bản tình ca ngành Điện theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định pháp luật có liên quan.

Tải về