Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng và an toàn thông tin

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 373/QĐ-TĐĐN ngày 19 tháng 7 năm 2023) 


“An toàn, chất lượng, hiệu quả và tuân thủ” là tôn chỉ hoạt động của Công ty Thủy điện Đồng Nai trong sản xuất và kinh doanh điện năng.
Ban Lãnh đạo và toàn thể Người lao động  Công ty Thủy điện Đồng Nai cam kết thực hiện những nguyên tắc và định hướng sau đây:

1. Tuân thủ các yêu cầu của pháp luật và quy định quản lý của cấp trên trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty. 

2. Huy động, khai thác, sử dụng các nguồn lực thích hợp nhằm không ngừng  nâng cao tính hiệu quả, an toàn và liên tục của hoạt động kiểm định; 

3. Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, giải pháp công nghệ trong quản lý điều hành và quản lý kỹ thuật để nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo an toàn thông tin.

4. Áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục hiệu quả của các hệ thống quản lý và  công cụ cải tiến (ISO 9001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 27001, 5S, KPIs, …), tạo nền tảng cho phát triển bền vững của Công ty.


                                                                                                                                             Giám đốc
                                                                                                                                   
(Thực hiện ký điện tử)
                                                                                                                                            Ngô Văn Sỹ