Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số  21 /QĐ-TĐĐN ngày 15 tháng 01 năm 2021) 


“An toàn, chất lượng, hiệu quả và tuân thủ” là tôn chỉ hoạt động của Công ty Thủy điện  Đồng Nai trong quá trình sản xuất, cung ứng điện năng và cung cấp dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị, dụng cụ điện  (SXKD),  góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
Ban Lãnh đạo và toàn thể Người lao động  Công ty Thủy điện Đồng Nai cam kết thực hiện những nguyên tắc và định hướng sau đây:
1.  Huy động, khai thác, sử dụng các nguồn lực thích hợp  nhằm  không ngừng nâng cao tính hiệu quả, an toàn và liên tục của hoạt động SXKD;  
2.  Tuân thủ các  yêu cầu  của pháp  luật  và  quy định quản lý của cấp trên trong quá trình quản lý, điều hành SXKD. 
3.  Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để hoàn thành tốt nhất mục tiêu, nhiệm vụ được giao.
4.  Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, giải pháp công nghệ trong quản lý điều hành và quản lý kỹ thuật để nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo an toàn thông tin.
5.  Áp dụng, duy trì  và cải tiến  liên tục  hiệu quả của  các  hệ thống quản lý và công cụ cải tiến (ISO 9001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 27001,  5S, KPIs, …), tạo nền tảng cho phát triển bền vững của công ty./.


                                                                                                                                             GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                                (Đã ký)
                                                                                                                                            Ngô Văn Sỹ