Chính sách chất lượng

  TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI
************
 
                        

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 
 “An toàn, chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường” là tôn chỉ hoạt động của Công ty Thủy điện Đồng Nai trong quá trình sản xuất, cung ứng điện năng góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Thủy điện Đồng Nai cam kết thực hiện những nguyên tắc và định hướng sau đây:

1.    Huy động, khai thác, sử dụng các nguồn lực thích hợp để chỉ đạo,  điều hành, tổ chức sản xuất, cung ứng điện năng an toàn, chất lượng, hiệu quả và liên tục.

2.    Thực hiện vận hành, điều tiết các hồ chứa an toàn, đảm bảo môi trường sinh thái; kiểm soát chặt chẽ môi trường, điều kiện an toàn - vệ sinh lao động.

3.    Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để hoàn thành tốt nhất mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

4.    Quan tâm ứng dụng các tiến bộ khoa học về quản lý điều hành và quản lý kỹ thuật để nâng cao hiệu quả hoạt động.

5.    Thực hành Tốt 5S để tạo dựng và duy trì một môi trường làm việc hiệu quả, an toàn.

6.    Duy trì, liên tục cải tiến để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO 9001./. 
  Lâm Đồng, ngày 15 tháng 8 năm 2013
GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
Phạm Văn Cúc