Đảng bộ Công ty Thủy điện Đồng Nai tổ chức “Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và số 35-NQ-TW”

Ngày 20/9/2019, Đảng bộ Công ty Thủy điện Đồng Nai đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư...

Cục Kỹ thuật AT & MTCN và Công ty Thủy điện Đồng Nai tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo sửa đổi Quy trình Liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai

Ngày 04 tháng 10 năm 2019 Hội nghị góp ý Dự thảo sửa đổi Quy trình Liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai được tổ chức tại Thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng với sự chủ trì của Cục KTAT&MTCN - Bộ Công thương và sự tham gia của UBND tỉnh Lâm Đồng, Tập Đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng...