1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI

2. NHÂN SỰ


Tập thể Lãnh đạo Công ty Thủy điện Đồng Nai


 
ÔNG: PHẠM VĂN CÚC
Chức vụ: Giám đốc
Director

 
ÔNG: NGÔ VĂN SỸ
Chức vụ: Phó Giám đốc
Vice Director

 
ÔNG: LÊ XUÂN THÀNH
Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
Manager of Administrator Department

 
ÔNG: BẾ MINH TUỆ
Chức vụ: Phó phòng Tổ chức - Hành chính
Vice Manager of Administrator Department

 
ÔNG: VÕ PHAN QUANG THẾ
Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
Manager of Financial Department

 
ÔNG: VĂN THIÊN TRIỀU
Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư
Manager of Planning & Material Department

 
BÀ: NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH
Chức vụ: Phó phòng Kế hoạch - Vật tư
Vice Manager of Planning & Material Department

 
ÔNG: NGUYỄN QUANG VĨNH
Chức vụ: Trưởng phòng Kỹ thuật
Manager of Technical Department

 
ÔNG: LÊ XUÂN TẤN
Chức vụ: Phó phòng Kỹ thuật
Vice Manager of Technical Department

 
ÔNG: NGUYỄN CẢNH CÔNG
Chức vụ: Phó phòng Kỹ thuật
Vice Manager of Technical Department

 
ÔNG: LÊ VĂN LUẬN
Chức vụ: Quản đốc Phân xưởng Sửa chữa
Manager of Maintenance Department

 
ÔNG: NGUYỄN VĂN CHÍNH
Chức vụ: Phó Quản đốc Phân xưởng Sửa chữa
Vice Manager of Maintenance Department

 
ÔNG: PHAN PHÚ
Chức vụ: Phó Quản đốc Phân xưởng Sửa chữa
Vice Manager of Maintenance Department

 
ÔNG: HỒ SĨ HƯNG
Chức vụ: Quản đốc Phân xưởng Vận hành
Manager of Operation Department

 
ÔNG: NGUYỄN ANH TUẤN
Chức vụ: Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành
Vice Manager of Operation Department
ÔNG: HỒ HỒNG QUÂN
Chức vụ: Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành
Vice Manager of Operation Department 3. QUYẾT ĐỊNH VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ BBT WEBSITE
 


 

CHỨC NĂNG:

        Ban biên tập Trang thông tin điện tử Công ty Thuỷ điện Đồng Nai (gọi tắt là Ban biên tập Website) do Giám đốc Công ty thành lập, có chức năng giúp Giám đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ quản bá hình ảnh của Công ty, EVN, Genco1 trên Website Công ty.


NHIỆM VỤ:

  • Ban biên tập có nhiệm vụ xây dựng, thực hiện kế hoạch hoạt động, kế hoạch kinh phí theo sự chỉ đạo của Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai.
  • Điều hành hoạt động Website, chịu trách nhiệm về các vấn đề nội dung thông tin, kỹ thuật, tài chính nhằm đảm bảo Website hoạt động thường xuyên, liên tục và an toàn.
  • Tiếp nhận các thông tin, dữ liệu do các đơn vị, tác giả gửi Website và phân công xử lý, biên tập, soát xét bản thảo các ấn phẩm trước khi xuất bản.
  • Hướng dẫn và phối hợp với cán bộ của các đơn vị trong việc thu thập, biên tập và cung cấp thông tin, dữ liệu từ các đơn vị.
  • Tổng hợp ý kiến của người truy cập; báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời với lãnh đạo Công ty.
  • Tham gia viết tin, bài và biên tập tin, bài, ảnh nhằm thông tin về các mặt hoạt động của Công ty trên Website.