Danh bạ công ty

DANH BẠ CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 254 Trần Phú - Lộc Sơn - Bảo Lộc - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.2478888    Fax: 0263.3726899

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ Mobile SĐT Nội bộ
I.         BAN GIÁM ĐỐC
1. Ông.Phạm Văn Cúc Giám Đốc 0263.247.8888 63063
2. Ông.Ngô Văn Sỹ Phó Giám Đốc 0263.247.8888 63050
3. Ông.Nguyễn Quang Vĩnh Phó Giám Đốc 0263.222.3458  
II.       PHÒNG HÀNH CHÍNH - LAO ĐỘNG( ĐT : 0263.2241988;  SĐT nội bộ: 63070)
1. Ông. Lê Xuân Thành Trưởng phòng 0263.2241988 63060
2. Ông. Bế Minh Tuệ Phó Trưởng phòng 0263.2241988 63070
3. Bà. Mai Thị Mai Trang Phó Trưởng phòng 0263.2241988 63070
III.      PHÒNG KỸ THUẬT - AN TOÀN ( ĐT : 0263.2223458;  SĐT nội bộ: 63051)
1. Ông. Hồ Sĩ Hưng Trưởng phòng 0263.2223458 63051
2. Ông. Lê Xuân Tấn Phó Trưởng phòng 0263.2223458 63051
3. Ông. Nguyễn Cảnh Công Phó Trưởng phòng 0263.2223458 63051
4. Ông. Nguyễn Văn Phúc KS An toàn 0263.2223458 63056
IV.       PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN (ĐT : 0263.2223448;  SĐT nội bộ: 63058)
1. Bà. Nguyễn Trần Hồng Vân Phó Trưởng phòng 0263.2223448 63068
V.         PHÒNG KẾ HOẠCH VẬT TƯ ( ĐT : 0263.2223468;  SĐT nội bộ: 63085)
1. Ông. Văn Thiên Triều Trưởng phòng 0263.2223468 63079
2. Bà. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Phó Trưởng phòng 0263.2223468 63085
VI.       PHÂN XƯỞNG SỮA CHỮA (ĐT : 0263.2223478;  SĐT nội bộ: 63099)
1. Ông. Lê Văn Luận Quản đốc 0263.2223478 63099
2. Ông. Nguyễn Văn Chính Phó Quản đốc 0263.2223478 63099
3. Ông. Phan Phú Phó Quản đốc 0263.2223478 63099
4. Ông. Nguyễn Văn Cảnh Phó Quản đốc 0263.2223478 63099
VII.      PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH.
1. Ông. Nguyễn Anh Tuấn Quản đốc 0261.2219565 50801
2. Ông. Nguyễn Hữu Thịnh Phó Quản đốc 0261.2219565 50801
3. Phòng ĐKTT Đồng Nai 3   0261.2219565 50801
4. Ông. Hồ Hồng Quân Phó Quản đốc 0263.6273488
0261.3540668
50901
5. Phòng ĐKTT Đồng Nai 4   0263.6273488
0261.3540668
50901